REGULAMIN

Regulamin

Projekt WTZ

Zbiórka zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej – „Projekt WTZ” (dalej „Projekt”)

I. Słownik

 1. Organizator – ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 32/34, 00-515 Warszawa, KRS 0000248791, NIP: 526-29-05-584, BDO: 000006548. Wszelkie działania związane z prowadzeniem Projektu wykonuje Organizator.
 2. Operator – firma realizująca odbiory na zlecenie Organizatora.
 3. Projekt – akcja zbiórki zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej realizowana w formie konkursu z nagrodami. Projekt jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter ciągły.
 4. Uczestnik – Warsztaty Terapii Zajęciowej. W kontekście określonych czynności może także oznaczać osobę reprezentującą taką placówkę.
 5. Baterie – zużyte baterie i akumulatory przenośne. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, mogą być bez trudności przenoszone.
 6. ZSEiE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, np. lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, odbiornik radiowy, wiertarka, gra wideo, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, zabawka elektryczna. Sprzęt musi być kompletny – niezdemontowany.
 7. Strona – strona internetowa Projektu dostępna jest pod adresem zbierajzklasaWTZ.pl
 8. Platforma – narzędzie do kontaktu między Organizatorem a Uczestnikiem, dostępne po zalogowaniu się na Stronę. E-mail i hasło uzupełnia w formularzu rejestracyjnym. Dopuszcza się e-mailową formę kontaktu pod adresem poland@erp-recycling.org

II. Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego na Stronie oraz potwierdzenie rejestracji. Rejestracja oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Projektu i akceptuje jego warunki.
 2. Uczestnik otrzyma e-mailowo informację o przyjęciu zgłoszenia i aktywacji konta.
 3. Z jednej placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej do konkursu może przystąpić jeden zespół konkursowy.
 4. Jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zarejestrują się na Stronę i tym samym przystąpią do Projektu, automatycznie staną się Uczestnikami kolejnych edycji konkursu – Projekt WTZ. Warunkiem rezygnacji z uczestnictwa w konkursie jest przesłanie deklaracji rezygnacji drogą mailową na adres: poland@erp-recycling.org

III. Zasady Projektu

 1. Projekt WTZ polega na zbiórce zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w formie konkursu z nagrodami.
 2. Projekt trwa do 30.06.2022 r.
 3. Uczestnik Projektu otrzyma pojemniki do zbiórki Baterii.
 4. Po zarejestrowaniu do Projektu Uczestnik otrzymuje dostęp do Platformy, za pomocą której zgłasza potrzebę odbioru ZSEiE i Baterii. Zgłoszenia odbioru zgłaszane w innej formie nie będą realizowane.
 5. Operator bezpłatnie realizuje odbiór Baterii lub ZSEiE w terminie uzgodnionym przez strony, w przypadku zebrania przez Uczestnika co najmniej dwóch pojemników na Baterie (tj. ok. 40 kg) lub co najmniej 400 kg ZSEiE.
 6. Ostatnie zgłoszenie odbioru w ramach bieżącej edycji konkursu musi być dokonane przez Uczestnika do dnia 30.06.2022 r.
 7. Po zrealizowanym odbiorze, na Platformie w zakładce „Wyniki” Organizator udostępni informację o ilości odebranych Baterii i ZSEiE [kg] na podstawie protokołów przyjęcia sprzętu wystawionych przez Operatora. Operator wystawia Uczestnikowi potwierdzenia ilości odebranych Baterii i ZSEiE w przypadku uzasadnionej konieczności.
 8. Uczestnik zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 24 kwietnia 2019 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., nr 79, poz. 666) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji zebranych baterii tj. wystawiania kart przekazania odpadów.

IV. Nagrody i zasady ich przyznawania

  1. Nagrody przyznane będą poprzez wyłonienie 3 placówek, które zbiorą największą ilość Baterii i ZSEiE.
  2. Nagrody nie obejmują transportu. Transport, opiekę oraz ubezpieczenie Uczestnik organizuje we własnym zakresie.
  3. Dokładne terminy wycieczek będą uzgadniane indywidualnie z Organizatorami konkursu.
  4. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju.
  5. Informacja na temat laureatów i nagród zostanie udostępniona na Stronie zbierajzklasaWTZ.pl

V. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników

 1. Dane Uczestników przetwarza się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ”r.o.d.o.”– w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Projektu.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 32/34, 00-515 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000248791, NIP: 526-29-05-584, BDO: 000006548.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: poland@erp-recycling.org
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji „Projektu WTZ”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
  a) wykonującym na rzecz Administratora usługi prawnicze, księgowe, poligraficzne, kurierskie;
  b) zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny http://zbierajzklasawtz.pl/;
  c) podmiotom zewnętrznym współpracującym z ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  d) innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji „Projektu WTZ”.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje odnoszące się do przebiegu Projektu mogą być zgłaszane Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny zawarty na Stronie.
 2. Prawo założenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od daty doręczenia pisma Organizatorowi.
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.
 6. Decyzja Organizatora o przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik projektu zostanie poinformowany o decyzji w formie listu, wysłanego na adres podany w reklamacji, w terminie o którym mowa z ust. 4.

VII. Publikacja wizerunku

  1. Przystępując do Projektu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku podopiecznych, pracowników i opiekunów Warsztatów Terapii Zajęciowej, biorących udział w Projekcie oraz wydarzeniach pokrewnych organizowanych przez Organizatora (np. wyjazdy finałowe, muzyczne spektakle Zbieraj z klasą, gala finałowa, etc.) w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. Z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator skutecznie powiadomi Uczestników, drogą e-mailową i/lub poprzez ogłoszenie na Stronie internetowej.
 4. Do momentu odbioru przez Operatora zebranego ZSEiE odpowiedzialność za zebrany ZSEiE i Baterie ponosi Uczestnik.
 5. Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę Uczestnika na wiążącą treść niniejszego Regulaminu.
 6. Operator ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki braku spełnienia przez Uczestników, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wynikających z przyczyn niezależnych od Operatora lub Organizatora.
 7. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziały w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Przywileje wynikające z uczestnictwa w Projekcie zostają w takim przypadku anulowane.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

Warszawa, 22.02.2022 r.