REGULAMIN

 

Regulamin

Projekt WTZ

dalej „Projekt”

 

 Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego na Stronie http://zbierajzklasawtz.pl/ oraz potwierdzenie rejestracji. Rejestracja oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Projektu i akceptuje jego warunki.
 2. Uczestnik otrzyma e-mailowo informację o przyjęciu zgłoszenia i aktywacji konta.
 3. Z jednej placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej do konkursu może przystąpić jeden zespół konkursowy.
 4. Jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zarejestrują się na Stronie i tym samym przystąpią do Projektu, automatycznie staną się Uczestnikami kolejnych edycji konkursu – Projekt WTZ. Warunkiem rezygnacji z uczestnictwa w konkursie jest przesłanie deklaracji rezygnacji drogą mailową na adres: poland@erp-recycling.org

Zasady Projektu

 1. Projekt WTZ polega na zarejestrowaniu się przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na Stronie: http://zbierajzklasawtz.pl/
 2. Zapisy trwają do 31 sierpnia 2024 r.
 3. Po zarejestrowaniu do Projektu Uczestnik otrzymuje dostęp do Platformy.

Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. W czasie trwania akcji wszystkie WTZ-ty mogą wziąć udział w bezpłatnych edukacyjnych zajęciach ekologicznych oraz językowych online prowadzonych przez Justynę Tomańską.
 2. Uczestnicy chętni do wzięcia udziału w zajęciach online proszeni są o zgłoszenia bezpośrednio na adresy e-mail: justynatomanska@gmail.com lub jakub.kapala@gmail.com
 3. Wszyscy Opiekunowie Placówek biorą udział w konkursie na najaktywniejszego Opiekuna szerzącego wiedzę i postawę ekologiczną. Nagrodą jest wycieczka dla dwóch osób all inclusive do Hiszpanii.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników

 1. Dane Uczestników przetwarza się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ”r.o.d.o.”– w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Projektu.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31/305, 00-511 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000248791, NIP: 526-29-05-584, BDO: 000006548.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: poland@erp-recycling.org
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji „Projektu WTZ”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
  a) wykonującym na rzecz Administratora usługi prawnicze, księgowe, poligraficzne, kurierskie;
  b) zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny http://zbierajzklasawtz.pl/;
  c) podmiotom zewnętrznym współpracującym z ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  d) innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji „Projektu WTZ”.

Reklamacje

Reklamacje odnoszące się do przebiegu Projektu mogą być zgłaszane Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny zawarty na Stronie.

Prawo założenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

Pisemna reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od daty doręczenia pisma Organizatorowi.

Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.

Decyzja Organizatora o przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik projektu zostanie poinformowany o decyzji w formie listu, wysłanego na adres podany w reklamacji, w terminie o którym mowa z ust. 4.

 Publikacja wizerunku

 1. Przystępując do Projektu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku podopiecznych, pracowników i opiekunów Warsztatów Terapii Zajęciowej, biorących udział w Projekcie oraz wydarzeniach pokrewnych organizowanych przez Organizatora (np. wyjazdy finałowe, muzyczne spektakle Zbieraj z klasą, gala finałowa, etc.) w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. Z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu.
 4. Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę Uczestnika na wiążącą treść niniejszego Regulaminu.
 5. Operator ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki braku spełnienia przez Uczestników, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wynikających z przyczyn niezależnych od Operatora lub Organizatora.
 6. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Przywileje wynikające z uczestnictwa w Projekcie zostają w takim przypadku anulowane.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Projektu.

Warszawa, 25.01.2024 r.